SUKH KO EK OR AVSER DO BK USHA BEHN MOUNT ABU(RAJ)